„Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

O REKONSTRUKCI

Obsahem stavby je rekonstrukce výhybny Dluhonice, kolejí č.1, 2 traťových úseků Přerov-Prosenice, Dluhonice-Přerov a kolejí č.1S, 2S traťového úseku Dluhonice-Prosenice. S tím jsou spojeny práce na mostních objektech a propustcích, z nichž nejvýznamnějšími jsou most v km 185,657, resp. silniční podjezd ev.č.55-008, most v km 4,862 převádějící kolej č.2S nad kolejemi č.1, 2, 1S a železničních přejezdech v km 185,210 a v km 186,124, které budou zrušeny a nahrazeny lávkami pro pěší a objízdnou komunikací, protihlukovými opatřeními, novými technologickými zařízeními (sdělovacími, zabezpečovacími, silnoproudými apod.). Ve výhybně Dluhonice bude zrušen nadjezd u výpravní budovy a nahrazen novým, který bude přibližně o 55 m posunut k přerovskému zhlaví, zrušeny dva železniční přejezdy a proběhne výstavba dvou lávek pro pěší a nového nadjezdu jako jejich náhrada. 

To vyvolá současně potřebu budovat novou účelovou komunikaci podél liché kolejové skupiny od nového nadjezdu po rušený železniční přejezd v km 186,124 (ulice U Rozvodny).

Co rekonstrukce přinese

Základní údaje o stavbě:
Název: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba
Objednatel: Správa železnic
Zhotovitel dokumentace: MORAVIA CONSULT Olomouc
Zhotovitel: společnost „Přerov“
• EUROVIA CS
• GJW Praha spol. s.r.o.
• Subterra
• Strabag Rail
Doba realizace: 04/2019–11/2022
Finanční objem zakázky: 3 220 739 507 CZK bez DPH
Fakturace:
Do 06/2020 včetně – 1 006 399 406 CZK bez DPH
Zůstatek – 2 214 340 101 CZK bez DPH

Stavební kalendář - aktualizace 02/2022

Stavební kalendář –aktualizace 02/2022

Co přinesl rok 2021:

 • Dokončení traťového úseku Přerov – Dluhonice TK 1,2,1S a 2S, včetně přilehlých stavebních objektů (mosty, propustky, protihlukové stěny, odvodnění, trakční vedení, zabezpečovací, sdělovací zařízení, ….)
 • Dokončení stavební části POS objektu výhybny Dluhonice
 • Dokončení a uvedení do provozu silničních nadjezdů Dluhonice, včetně přilehlých komunikací
 • Dokončení rekonstrukce velké části „sudé“ kolejové skupiny výhybny Dluhonice – SP5 

Plán na další období – rok 2022:

Únor 2022–květen 2022

 • Rekonstrukce kolejové dopravní cesty výhybny Dluhonice (SP6) – zbylá část sudé skupiny, zhlaví směr Přerov, Brodek u Přerov, nová konfigurace kolejiště
 • Rekonstrukce TK 2 Dluhonice – Přerov (včetně přilehlých SO a PS)
 • Zprovoznění lávky pro pěší – Dluhonice

květen 2022 – srpen 2022

 • rekonstrukce lichá kolejová skupina Dluhonice SK 1,3
 • Rekonstrukce úseku Dluhonice – Přerov TK 1 (včetně přilehlých SO a PS)- SP7
 • zahájení aktivace definitivního ZZ celé stavby

srpen 2022 – Listopad 2022

 • aktivace zabezpečovací zařízení
 • dokončovací práce
 • ukončení stavební činnosti v rámci stavby

Listopad 2022 stavebně konec výstavby, smluvně včetně dokumentace 05/2023

ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ

Hlavní dodavatelé

 • Vedení stavby – vedoucí člen společnosti realizující stavbu
 • realizace žel. spodku
 • Zemní práce komunikací a nadjezdů
 • Výstavba propustků a mostů žel. trati, výstavba silničního nadjezdu
 • Přeložky VTL
 • Realizace kolejového svršku
 • Realizace kolejového svršku
 • Realizace žel. spodku
 • Realizace kabelovodu
 • Realizace kolejového svršku
 • Realizace žel. spodku
 • Práce na úpravě TV
 • Práce na pozemním objektu nové VB Dluhonice
 • Umělých objektů – mosty, propustky
 • Konstrukce komunikací, zemní práce
 • Miroslav Mikulec
 • Koordinace stavby, výluková činnost

Hlavní subdodavatelé

 • Práce na TV
 • Silnoproudé technologie stavby, přeložky
 • Ukolejnění
 • Technologie v rámci projektu
 • realizace staničního i traťového zabezpečovacího zařízení (provizorní + definitivní)
 • výstavba umělých mostních objektů (lávky pro pěší, ocelový most „Lýsky“)
 • výstavba PHS
 • železniční spodek