Rekonstrukce Žst. Přerov, 2. Stavba

O rekonstrukci

Obsahem stavby je rekonstrukce výhybny Dluhonice, kolejí č.1, 2 traťových úseků Přerov-Prosenice, Dluhonice-Přerov a kolejí č.1S, 2S traťového úseku Dluhonice-Prosenice. S tím jsou spojeny práce na mostních objektech a propustcích, z nichž nejvýznamnějšími jsou most v km 185,657, resp. silniční podjezd ev.č.55-008, most v km 4,862 převádějící kolej č.2S nad kolejemi č.1, 2, 1S a železničních přejezdech v km 185,210 a v km 186,124, které budou zrušeny a nahrazeny lávkami pro pěší a objízdnou komunikací, protihlukovými opatřeními, novými technologickými zařízeními (sdělovacími, zabezpečovacími, silnoproudými apod.). Ve výhybně Dluhonice bude zrušen nadjezd u výpravní budovy a nahrazen novým, který bude přibližně o 55 m posunut k přerovskému zhlaví, zrušeny dva železniční přejezdy a proběhne výstavba dvou lávek pro pěší a nového nadjezdu jako jejich náhrada.

To vyvolá současně potřebu budovat novou účelovou komunikaci podél liché kolejové skupiny od nového nadjezdu po rušený železniční přejezd v km 186,124 (ulice U Rozvodny).

Stav rekonstrukce

Základní údaje o stavbě:

Název: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba
Objednatel: Správa železnic
Zhotovitel dokumentace: MORAVIA CONSULT Olomouc
Zhotovitel: společnost „Přerov“
• EUROVIA CS
• GJW Praha spol. s.r.o.
• Subterra
• Strabag Rail
Doba realizace: 04/2019–11/2022
Finanční objem zakázky: 3 220 739 507 CZK bez DPH
Fakturace:
Do 06/2020 včetně – 1 006 399 406 CZK bez DPH
Zůstatek – 2 214 340 101 CZK bez DPH

Stavební kalendář –aktualizace 11/2022

Co přinesl rok 2022:

únor – květen
– Rekonstrukce kolejové dopravní cesty výhybny Dluhonice (SP6) – zbylá část sudé skupiny, zhlaví směr Přerov, Brodek u Přerov, nová konfigurace kolejiště
– Rekonstrukce TK 2 Dluhonice – Přerov (včetně přilehlých SO a PS)
– Zprovoznění lávky pro pěší – Dluhonice

květen – srpen
– Rekonstrukce lichá kolejová skupina Dluhonice SK 1,3
– Rekonstrukce úseku Dluhonice – Přerov TK 1 (včetně přilehlých SO a PS)- SP7
– zahájení aktivace definitivního ZZ celé stavby

srpen – listopad
– aktivace definitivního zabezpečovací zařízení – SP8
– demontáže provizorního zabezpečovacího zařízení
– dokončovací práce, komunikace
– zkoušky, přejímací řízení
– ukončení stavební činnosti v rámci stavby

Listopad 2022 stavebně konec výstavby, smluvně dokončení díla 05/2023

Rozdělení kompetencí

Hlavní dodavatelé

Vedení stavby – vedoucí člen společnosti realizující stavbu
realizace žel. spodku
Zemní práce komunikací a nadjezdů
Výstavba propustků a mostů žel. trati, výstavba silničního nadjezdu
Přeložky VTL

Hlavní subdodavatelé

Práce na TV
Silnoproudé technologie stavby, přeložky
Ukolejnění

Realizace kolejového svršku

Realizace kolejového svršku
Realizace žel. spodku
Realizace kabelovodu

Realizace kolejového svršku
Realizace žel. spodku
Práce na úpravě TV
Práce na pozemním objektu nové VB Dluhonice
Umělých objektů – mosty, propustky
Konstrukce komunikací, zemní práce

Miroslav Mikulec

Koordinace stavby, výluková činnost

Technologie v rámci projektu
Realizace staničního i traťového zabezpečovacího zařízení (provizorní + definitivní)

Výstavba umělých mostních objektů (lávky pro pěší, ocelový most – Lýsky)

Výstavba PHS
Železniční spodek

Pro veřejnost

Realizací tohoto globálního projektu dojde k významnému zkvalitnění železniční infrastruktury pro obě části uvedených koridorů.

N

ukončení stavební činnosti 11/2022

N

dokončení PHS Dluhonice 06/2022

N

uvedení do provozu lávky pro pěší Dluhonice 06/2022

N

uvedení do provozu nový nadjezd výhybna Dluhonice 12/2021

Obr. Poloha uzlu Přerov v rámci sítě TEN-T

Z vnitrostátního pohledu zajišťuje uzel Přerov především železniční spojení Prahy s Ostravou (a dále ve směru na Slovensko), zároveň spojení do Břeclavi nebo Brna. Z hlediska polohy v rámci národní sítě se nachází na celostátní trati č. 270 Bohumín-Přerov-Česká Třebová. Vychází z něj trať Přerov – Brno (č. 300) a trať Přerov – Břeclav (č. 330). Trať 270 a trať 330 jsou začleněny do II. tranzitního železničního koridoru, traťový úsek Dluhonice-Prosenice zároveň tvoří část III. tranzitního železničního koridoru.

Globální projekt lze z hlediska stavebního rozdělit na tři část

– Osobní nádraží – zahrnuje rekonstrukci osobního nádraží včetně podchodů a nástupišt. Součásti stavby této části GP je i modernizace přilehlých železničních úseků ve směru na Břeclav a Brno. Tato stavba se nazývala Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba

– Triangl – zahrnuje rekonstrukci traťových úseků Přerov – Prosenice, Přerov – Dluhonice a Dluhonice – Prosenice (tzv. Dluhonická spojka) a výhybny Dluhonice. Dále je tato část označena jako „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“.

– Přesmyk – zahrnuje výstavbu nové jednokolejné trati v úseku Brodek u Přerova – Dluhonice, který mimoúrovňovně kříží. Dále je tato část označena jako „Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba“

Problémy a potřeby řešené globálním projektem

V současné době lze stav infrastruktury traťových úseků v rozsahu globálního projektu (úseky spadající do 2 a 3 stavby) označit za technicky a morálně zastaralý, kdy zejména některé prvky, jako například mostní objekty nebo trakční vedení trpí značnou podudržovaností a nesplňují požadavky TSI. Důležité objekty dopravní cesty, jako železniční spodek a mosty, koleje a výhybky nebo trakční vedení jsou již za hranicí životnosti nebo se blíží k její hranici.

Hlavní problémy železničního uzlu Přerov

– špatný technický stav části infrastruktury, nedodržení předpisových parametrů v kolejišti

– nedostatečná kapacita tratí pro počty vlaků osobní přepravy požadované objednateli nebo dopravci 

– limitovaná propustnost úseku z důvodu úrovňového křížení vlaků opačných směrů na olomouckém zhlaví výhybny Dluhonice

– snížená cestovní rychlost a snížený komfort cestování v osobní dopravě

– zabezpečovací zařízení nesplňuje kritéria interoperability TSI EU, nemožnost dálkového ovládání zabezpečení nebo zapojení do jednotného evropského zabezpečovacího systému (ETCS)

– vysoké personální náklady na zajištění provozování dráhy

– nedostatečná únosnost železničního svršku 

– úrovňové přejezdy křížící čtyřkolejnou trať

Cíle globálního projektu

Hlavními cíli projektu přestavby železničního uzlu Přerov jsou:

– zvýšení kapacity tratí sloužící osobní dopravě (umožnění jízdy většího počtu vlaků díky zvýšení počtu kolejí, odstranění kritických úrovňových křížení kolizních vlakových cest, zřízení výhyben pro křižování vlaků);

– zvýšení kapacity tratí sloužících nákladní dopravě, prodloužení délek staničních kolejí;

– zvýšení pravidelnosti dopravy a zpravidelnění intervalu mezi vlaky;

– nahrazení vyžilých staveb a zařízení za zařízení nová;

– vytváření nových nebo zlepšování stávajících přestupních terminálů mezi železnicí s ostatní městskou hromadnou dopravou;

– snížení nákladů na personální zajištění provozování dráhy 

– zvýšení spolehlivosti provozu

– soulad s normami TSI a zvýšení interoperability

Předpokládané přínosy globálního projektu

– zvýšení kapacity traťových úseků, možnost nasazení vyššího počtu vlaků

– zvýšení úrovně služeb a kultury cestování

– zlepšení bezpečnosti pro cestující i zaměstnance

– zvýšení plynulosti dopravy

– zvýšení rychlosti, zkrácení cestovních dob.